φρδεσς;

Διγλωσσία και εκπαίδευση

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες η μετακίνηση ανθρώπων από χώρα σε χώρα αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πραγματικότητα. Ανεξάρτητα από τους λόγους που υποκινούν τη μετακίνηση αυτή (προσωπικοί, επαγγελματικοί, οικονομικοί κοκ.), η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί αφενός οι διαφυλετικοί γάμοι και αφετέρου η εθνοτική ετερογένεια της κοινωνίας μας.

Ως αποτέλεσμα, στα σχολεία απαντώνται όλο και περισσότεροι δίγλωσσοι μαθητές, με τον καθένα να παρουσιάζει τις δικές του κοινωνικές, πολιτισμικές, ψυχολογικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες. Υπ’ αυτή την έννοια, δεν μπορούμε να μιλάμε για μία διγλωσσία, άρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα δίγλωσσα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ αρχάς, να αναγνωριστεί η ετερογένεια και η πολυπολιτισμικότητα στην τάξη και κατά δεύτερον, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή και ισότιμη ένταξη των μαθητών στην εκπαίδευση, προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους διασφαλίσουν πρόσβαση σε όλα τα κοινωνικά αγαθά.

Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να αξιοποιήσει στρατηγικές, με τις οποίες θα δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον στην τάξη και θα ωθήσει τους δίγλωσσους μαθητές να κάνουν χρήση των κατακτημένων δεξιοτήτων. Ορισμένες από αυτές τις στρατηγικές είναι οι εξής:

• Η αξιοποίηση του γλωσσικού και πολιτισμικού φορτίου των δίγλωσσων μαθητών.

• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, με την οποία ο τρόπος παρουσίασης της διδακτικής ύλης προσαρμόζεται, ώστε να συνδυάζεται η εκμάθηση της γλώσσας με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο.

• Η συνεργατική μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές δουλεύουν σε μικρές, γλωσσικά ετερογενείς, ομάδες.

• Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων, που χαρακτηρίζονται από ευελιξία, ποικιλία και ενδιαφέρον για τα παιδιά.

• Η εμπλοκή των μαθητών σε projects με διαπολιτισμικό περιεχόμενο. Το σημαντικότερο, λοιπόν, είναι να αντιμετωπιστεί η γλώσσα ως φορέας κοινωνικών, πολιτισμικών και ψυχολογικών στοιχείων και ως μέσο ένταξης.

Επομένως, η διαπολιτισμική προσέγγιση και η συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που θα καλλιεργεί τη γλωσσική και πολιτισμική ανταλλαγή μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και να προωθήσει την πολύπλευρη εξέλιξη των δίγλωσσων μαθητών.

της Κατερίνας Αναστασίου, Production Assistant, hyphen SA

 

Copyright © 2017 hyphen SA
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια της hyphen SA.


LEAVE A COMMENT